THÔNG TIN TÁC GIẢ
Tác giả:KS. LƯƠNG THÀNH PHÚ
Hiện đang công tác:Trung tâm NC&PT phần mềm - Trường ĐH Nha Trang
Chức vụ:Tổ trưởng tổ phát triển phần mềm
Email:luongtphu@yahoo.com - phultp@ntu.edu.vn
Điện thoại:0989077291 - 0973399055
Bản quyền sử dụng:HỘI NGHÊ CÁ KHÁNH HÒA - WWW.KHAFA.ORG.VN