Số lượt truy cập:   448794

Luật Thủy sản


   Luật Thủy sản được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2004 Xem chi tiết....

 

Các nghị định

 

     Nghị định 191/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ

 

      Về quản lý hoạt động thuỷ sản của tàu cá nước ngoài trong vùng biển của Việt Nam

 

    Nghị định 27/2005/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ

      

        Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy sản

 

     Nghị định 59/2005/NĐ-CP ngày 4 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ

 

      Về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản

 

     Nghị định 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ

 

      Về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

 

    Nghị định 107/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ

 

      Về tổ chức hoạt động của thanh tra thủy sản

 

     Nghị định 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ

 

      Quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

 

     Nghị định 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ

 

      Về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển

 

    Nghị định 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ

 

      Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ

 

    Công văn 25/CP-NN ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ

 

      Đính chính Nghị định số 154/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang