Số lượt truy cập:   681326

 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ II

Thực hiện theo Quyết định số: 1308, ngày 26 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc Công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ II, tại phiên họp lần thứ nhất, ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Ban Chấp hành đã thống nhất phân công công tác các thành viên của Ban Chấp hành như sau: 

        I/ Ban Thường vụ:
            1 . Ô . Võ Thiên Lăng               - Chủ tịch Hội
            2 . Ô . Đào Công Thiên             - Phó Chủ tịch
            3 . Ô . Vũ Đức Quý                   - Phó Chủ tịch
            4 . Ô . Hoàng Văn Tình             - Phó Chủ tịch
            5 . Ô. Lê Kế Thương                 - Phó Chủ tịch
            6 . Ô . Nguyễn Trương Huỳnh - Thư ký
            7 . Ô . Ngô Văn Ích                 - Uỷ viên      
        Thực hiện các nhiệm vụ trong Điều lệ, Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành 
       II/ Ban Kiểm tra:
            1 . Ô . Lê Tấn Bản                     - Trưởng Ban
            2 . Bà Nguyễn Thị Minh Hậu   - Phó Trưởng Ban
            3 . Ô . Nguyễn Văn Cần            - Uỷ viên.
        Thực hiện các nhiệm vụ trong Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra.
       III/ Ban Tuyên truyền và Chuyển giao công nghệ:
            1 . Ô . Vũ Đức Quý                   - Trưởng Ban
            2 . Bà Nguyễn Thị Minh Hậu   - Phó trưởng Ban
            Nhiệm vụ:Có kế hoạch chuyển giao công nghệ mới cho các hội viên của Hội và tuyên truyền cho ngư dân về sự cần thiết phải vào Hội Nghề cá.
       IV/ Ban Tài chính, SX-KD và phát triển Hội:
            1 . Ô . Võ Thiên Lăng, Chủ tịch            - Trưởng Ban
            1 . Ô . Lê Kế Thương, Phó Chủ tịch      - Phó Trưởng Ban 
            2 . Ô . Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch   - Phó Trưởng Ban
            3 . Ô . Ngô Văn Ích, Uỷ viên BTV        - Uỷ viên
            4 . Ô . Lê Hữu Hoàng, Uỷ viên BCH     - Uỷ viên
            5 . Ô . Nguyễn Văn Quý, Uỷ viên BCH - Uỷ viên
        Nhiệm vụ:
- Thành lập Hiệp hội cá ngừ đại dương theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Thuỷ sản
- Thành lập nhà máy sản xuất nước đá trực thuộc Tỉnh hội tại cảng cá Đá Bạc
 
 
- Thành lập Trung tâm dịch vụ hỗ trợ nghề cá trực thuộc Tỉnh hội
- Phát triển các Hội viên tập thể trong lĩnh vực chế biến xuất khẩu thuỷ sản
       V/ Phụ trách các địa bàn và nghề nghiệp:
            1 . Phụ trách khu vực Cam Ranh: Ô . Trần Văn Ớt - Uỷ viên BCH 
            Nhiệm vụ: Củng cố 11 Chi hội hiện có, phát triển thêm 10 Chi hội .
            2 . Phụ trách khu vực Nha Trang: Ô . Nguyễn Khôi - Uỷ viên BCH
            Nhiệm vụ: Triển khai thành lập Thành Hội, phát triển 10 Chi hội.
            3 . Phụ trách khu vực Ninh Hoà: Ô . Trần Văn Dũng - Uỷ viên BCH
            Nhiệm vụ: Triển khai thành lập Huyện hội, theo dõi và giúp đở 2 Chi hội trực thuộc Tỉnh hội: Chi hội tôm sú giống Ninh Hoà và Chi hội Nghề cá xã Ninh Ích. 
            4 . Phụ trách khu vực Vạn Ninh: Ô . Đào Văn Lương - Uỷ viên BCH
            Nhiệm vụ: Phát triển 10 Chi hội nghề nghiệp hoặc theo địa bàn. 
            5. Phụ trách lĩnh vực sản xuất tôm sú giống:  Ô . Hoàng Văn Tình và Ô. Bùi Tam Động - Uỷ viên BCH
            Nhiệm vụ: Triển khai chương trình sản xuất tôm sú giống sạch bệnh cho các hội viên, củng cố Chi hội tôm sú giống Ninh Hoà và dịch vụ đầu ra. 
            6 . Phụ trách lĩnh vực khai thác thuỷ sản: Ô. Lê Kế Thương và Ô. Vũ Đức Quý
            Nhiệm vụ: Phát triển 10 Chi hội khai thác, trước mắt làm thí điểm 1 Chi hội cá ngừ     
            7 . Uỷ viên BCH: Ô. Lê Văn Khán
            Nhiệm vụ: Tiến hành đại hội thành lập Hội Nghề cá xã Ninh Ích và phát triển các Câu lạc bộ nghề nghiệp hoặc theo địa bàn tại xã Ninh Ích.
            8 . Uỷ viên BCH: Ô. Quách Thanh Sơn
            Nhiệm vụ: Phụ trách Chi hội Nghề cá khối sự nghiệp, triển khai các nhiệm vụ tuyên truyền công tác quản lý Nhà nước của Sở Thuỷ sản trên các lĩnh vực nghề cá.
 
Thành lập Ban vận động vốn đối ứng thực hiện Dự án “Nâng cao năng lực Hội Nghề cá tỉnh Khánh Hòa” do cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ thông qua Chương trình Hỗ Trợ Cạnh tranh Toàn cầu cho Doanh nghiệp Việt Nam (GCF). Ban vận động bao gồm các ông có tên sau đây:
-          Ông Võ Thiên Lăng Chủ tịch - Trưởng Ban;
-          Ông Đào Công Thiên Phó Chủ tịch - Phó Ban;
-          Ông Lê Kế Thương Phó Chủ tịch - Uỷ viên;    
-          Ông Vũ Đức Quý Phó Chủ tịch - Uỷ viên;
-          Ông Nguyễn Trương Huỳnh Thư ký - Uỷ viên.    
 

Ban vận động thành lập Hội Nghề cá huyện Ninh Hoà gồm các ông, bà có tên sau:

           1. Ông Trần Văn Dũng: Quyền Trưởng phòng Kinh tế               - Trưởng ban
           2. Ông Nguyễn Lơn: Chủ tịch Hội nông dân huyện                   - Phó trưởng ban
           3. Ông Lê Văn Khán: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Ích                - Thành viên
           4. Ông Nguyễn Văn Cao: Chủ tịch UBND xã Ninh Lộc     - Thành viên
           5. Ông Trần Văn Phắt: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Hà   - Thành viên
           6. Ông Nguyễn Văn Để: Chủ tịch UBND xã Ninh Giang   - Thành viên
           7. Ông Nguyễn Dấy: Chủ tịch UBND xã Ninh Phú                      - Thành viên 
           8. Ông Phan Nhường: Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Thọ            - Thành viên
           9. Ông Lê Minh An: Chủ tịch UBND xã Ninh Diêm          - Thành viên
          10. Ông Biện Văn Tình: Chủ tịch UBND xã Ninh Hải        - Thành viên    
          11. Bà Đỗ Thị Dù: Chủ tịch UBND xã Ninh Phước            - Thành viên
          12. Ông Cao Minh Lợi: Chủ tịch UBND xã Ninh Thuỷ       - Thành viên
          13. Ông Đỗ Duy Phê: Chuyên viên Phòng Kinh tế           - Thành viên
          14. Ông Huỳnh Văn Chân: Đại lý cấp I thức ăn tôm CP   - Thành viên
 
 

Ban Chấp hành Hội Nghề cá huyện Vạn Ninh nhiệm kỳ 2006 - 2010 gồm các ông có tên sau đây:

          1. Ông Trần Kim Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - Chủ tịch Hội
          2. Ông Đào Văn Lương, Trưởng phòng Kinh tế huyện Vạn Ninh - Phó Chủ tịch Hội 
 
          3. Ông Đặng Tri Thông, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Thư ký Hội, UVTV
          4. Ông Trương Văn Suông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Uỷ viên TV
          5. Ông Nguyễn Thọ, Chủ nhiệm HTX Khải Lương                 - Uỷ viên  TV                                                  
          6. Ông Phương Thục, Hộ nuôi tôm sú xã Vạn Hưng               - Uỷ viên                                                                                                 
          7. Ông Lê Văn Tòng, Hộ sản xuất giống và nuôi ốc hương xã Vạn Hưng - Uỷ viên
          8. Ông Huỳnh Tấn Kỳ, Chủ tịch Hội nông dân xã Van Thọ    - Uỷ viên                                                                                                          
          9. Ông Nguyễn Văn Toán, Chuyên viên Trạm bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản - Uỷ viên
         10. Ông Nguyễn Nhịn, Chủ nhiệm HTX thuỷ sản
                Đầm Môn                                                                             - Uỷ viên                                                                                                                                              
         11. Ông Nguyễn Văn Tình, Chủ nhiệm HTX thuỷ sản
                thị trấn Vạn Giã                                                                   - Uỷ viên
         12. Ông Mai Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân
                xã Vạn Thắng                                                                      - Uỷ viên
         13. Ông Nguyễn Văn Ngữ, Hộ nuôi tôm hùm thị trấn

                Vạn Giã                                                                               - Uỷ viên

 Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội Nghề cá thị xã Cam Ranh nhiệm kỳ II (2006 - 2010) như sau:

           I. Ban Chấp hành:
           1. Ông Đào Văn Hoà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cam Ranh
           2. Ông Trần Văn Ớt, Phó phòng Kinh tế thị xã Cam Ranh  
           3. Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Phan Nguyễn                                                                
           4. Ông Ngô Duy Năng, Phó Trạm Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản
           5. Ông Nguyễn Văn Trị, Chi hội trưởng Chi hội NTTS thôn Bắc Vĩnh                                                       
           6. Ông Nguyễn Văn Nghiệt, Chi hội trưởng Chi hội NTTS xã Cam Hải Đông                                                 
           7. Ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch Hội nông dân thị xã Cam Ranh                                                                   
           8. Ông Nguyễn Thành Công, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS phường Cam Phúc Bắc
           9. Ông Nguyễn Tấn Đức, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS xã Cam Thịnh Đông                            
          10. Ông Nguyễn Xuân Lộc, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS xã Cam Hoà                                         
          11. Ông Nguyễn Văn Phổ, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS phường Ba Ngòi                                                                                                                                                                                
          12. Ông Võ Kim Quang, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS xã Cam Lập     
          13. Ông Phạm Ngọc Sự, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS xã Cam Đức                                                
          14. Ông Vi Văn Thám, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS phường Cam Phúc Nam                              
 
          15. Ông Trần Quang Thành, Uỷ viên BCH Chi hội NTTS xã Cam Thành Bắc                             
          II. Ban Thường vụ:
          1. Ông Đào Văn Hoà                    - Chủ tịch Hội
          2. Ông Trần Văn Ớt                      - Phó Chủ tịch
          3. Ông Phan Văn Thắng               - Phó Chủ tịch
          4. Ông Ngô Duy Năng                  - Thư ký, uỷ viên
          5. Ông Nguyễn Văn Trị                - Uỷ viên
          III . Ban Kiểm tra:
          1. Ông Nguyễn Văn Nghiệt          - Trưởng Ban Kiểm tra

TIN VẮNCoppyright Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Nha Trang

Hội nghề cá Khánh Hòa - 04 Phan Chu Trinh (Khu liên cơ 2) - Tp Nha Trang